Disclaimer

Aanvaarding voorwaarden

De website www.voetstappenpad.nl wordt onderhouden door de organisatie van de wandelrally Voetstappenpad, de Gooise Atletiek Club Hilversum. De organisatie behoudt zich het recht voor deze website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk onaangekondigd aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze website en de disclaimer daarom regelmatig om eventuele aanpassing of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder mede begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan de organisatie en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website. Voor vragen omtrent deze bepalingen en/of toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website kunt u terecht bij de webmaster:info@voetstappenpad.nl

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de informatie over deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De organisatie spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk up-to-date te laten zijn. De organisatie sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze website verstrekte gegevens en/of informatie en ieder gebruik uitdrukkelijk uit.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Informatie verzonden aan www.voetstappenpad.nl via de e-mail of via deze website is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Beschikbaarheid

De organisatie spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid van deze website.

Hyperlinks

(Eventuele) hyperlinks op deze website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan www.voetstappenpad.nl De organisatie biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door de organisatie wordt onderhouden, de informatie op websites waarnaar op deze website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar deze website verwijzen.

Inschrijvingen en betalingen

Inschrijvingen zijn pas geaccepteerd als betaling via de inschrijvingssite is ontvangen. Vanwege de geringe deelname kosten en omdat alle inschrijfgelden ten goede komen van het goede doel, is iedere inschrijving en betaling definitief. Restitutie van inschrijfgelden zal niet plaats vinden, niet als de deelnemer niet kan deelnemen, maar ook niet als het evenement geen doorgang vindt, door overmacht of anderszins.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verband houdende met deze voorwaarden en/of het gebruik van deze website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

Privacy statement

De privacy van de bezoekers aan onze site wordt gerespecteerd door degene die binnen de organisatie verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de achterliggende procedures. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gegevensopslag.

Wij gebruiken uw gegevens voor de verwerking van uw verzoek om informatie en uw bestellingen. Wij leggen het IP-adres en de gegevens die betrekking hebben op uw bezoek vast met als doel onze site te optimaliseren. Dit geldt eveneens voor de gegevens op de in deze website gebruikte formulieren.

U heeft het recht om de informatie die we van u hebben, op te vragen. Eventueel kan de informatie, op uw verzoek, gecorrigeerd worden.

Voor meer informatie over onze policy kunt u contact opnemen met: info@voetstappenpad.nl

Facebook Voetstappenpad pagina